Algemene voorwaarden

Terminologie

 • De termen Pullevaart en Gastenverblijf zijn termen voor Gastenverblijf Pullevaart.
 • Gast: een persoon die bij het gastenverblijf verblijft.
 • Hoofdgast: de persoon die bij het gastenverblijf via de website, telefoon of e-mail heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
 • Gast Iedereen is bij ons een betalende gast. We maken dus geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen.
 • Beheerder: de persoon die als eigenaar van het gastenverblijf, of namens de eigenaar van het gastenverblijf, de gastenverblijven beheert.
 • Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
 • Reservering: een schriftelijke bevestiging door het gastenverblijf van een door de gast per website, telefoon of per e-mail gedane reservering.
 • Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor een 100% betaling van de totale verblijfskosten op IBAN: NL63ABNA 0245 5889 73  ten name van Pullevaart te Elim is ontvangen.
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in het gastenverblijf en bij de reservering door het gastenverblijf aan de hoofdgast ter hand wordt gesteld

Gastenverblijf Pullevaart

 • Het gastenverblijf is beschreven op de website www.pullevaart.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op het gastenverblijf ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Het minimum verblijf in het gastenverblijf is 1 nacht.
 • Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
 • Huisdieren zijn toegestaan tegen een vergoeding in Appartement en Appartement de Luxe. Honden mogen niet in de slaapkamers. Voor het verblijf van uw hond rekenen we een toeslag.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in Lodge de Stee.
 • Ontbijt is bij ons niet inclusief in de prijs.  Ons ontbijt is met heerlijke streekproducten en die kunt u apart boeken.

Tarieven

 • De tarieven zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.
 • Alle vermeldingen op de website van het gastenverblijf (www.pullevaart.nl) geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Het gastenverblijf is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
 • Voor het gebruik van betaal-/creditcard hanteren wij een opslag van 3%.

Reservering en Betaling

 • De hoofdgast betaalt de totale verblijfskosten uiterlijk drie dagen voor check-in.
 • De betaling dient te worden overgemaakt naar: IBAN: NL63ABNA 0245 5889 73  ten name van Pullevaart te Elim.

Annulering

 • Bij annulering hanteert Gastenverblijf Pullevaart de volgende annulerings-voorwaarden: bij annulering 3 dagen of minder voor de dag van aankomst is 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
 • Ingeval van no-show zal de hoofdgast in alle gevallen verplicht zijn de totale verblijfskosten te betalen.
 • De totale verblijfskosten zijn het totale bedrag aan logies, optioneel ontbijt inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode.
 • Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) teruggave van het reeds per voorschot betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan het gastenverblijf te worden doorgegeven.
 • Gastenverblijf Pullevaart heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

Schade

 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de gastenverblijf accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door het gastenverblijf of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de gastenverblijf accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
 • Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is het gastenverblijf gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van het gastenverblijf kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

 • Het gastenverblijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden door het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart het gastenverblijf tegen aanspraken dienaangaande. Het gastenverblijf is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van het gastenverblijf.
 • Het gastenverblijf is niet aansprakelijk voor ongevallen in de zwemvijver.
 • Het gastenverblijf kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van het gastenverblijf.
 • Onverminderd het hierboven bepaalde is de aansprakelijkheid van het gastenverblijf, indien en voor zover het gastenverblijf uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van het gastenverblijf is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van het gastenverblijf in het voorkomende geval zal uitkeren.

Privacy

 • Het gastenverblijf zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Slotbepaling

 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

Januari 2020