Algemene voorwaarden

Terminologie

 • De termen Pullevaart en B&B zijn termen voor de B&B Pullevaart.
 • Gast: een persoon die bij de B&B verblijft.
 • Hoofdgast: de persoon die bij de B&B per telefoon of e-mail heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
 • Volwassene een gast in de leeftijd vanaf 12 jaar.
 • Kind een gast in de leeftijd van 2 tot en met 12  jaar.
 • Baby een gast in de leeftijd van 0 tot 2 jaar.
 • Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
 • Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
 • Reservering: een schriftelijke bevestiging door de B&B van een door de gast per telefoon of per e-mail gedane reservering.
 • Definitieve Reservering: Een reservering waarvoor een voorschot van 50% of meer van de totale verblijfskosten op IBAN: NL63ABNA 0245 5889 73  ten name van Pullevaart te Elim is ontvangen.
 • Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ieder verblijf door de (hoofd)gast in de B&B en bij de reservering door de B&B aan de hoofdgast ter hand wordt gesteld

De B&B Pullevaart

 • De B&B is beschreven op de website www.pullevaart.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Het minimum verblijf in de B&B is 1 nacht.
 • Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
 • Huisdieren zijn toegestaan.

Tarieven

 • De tarieven zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting. Tussentijdse wijzigingen van de tarieven zijn voorbehouden.
 • Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.pullevaart.nl) geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Reservering en Betaling

 • Nadat de reservering schriftelijk is bevestigd door de B&B, dient de hoofdgast een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten over te maken op rekening van IBAN: NL63ABNA 0245 5889 73  ten name van Pullevaart te Elim.
 • De reservering is pas definitief als dit voorschot is betaald. Zodra de reservering definitief is ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging van B&B Pullevaart.
 • De Hoofdgast kan ervoor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B over te maken.
 • Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar: IBAN: NL63ABNA 0245 5889 73  ten name van Pullevaart te Elim.
 • Indien de hoofdgast de totale verblijfskosten niet in één keer bij voorschotbetaling aan de B&B over heeft gemaakt dient de hoofdgast het openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant.

Annulering

 • Bij annulering hanteert B&B Pullevaart de annuleringsvoorwaarden volgens de UVH: (Uniforme Voorwaarden Horeca):
 • Bij annulering meer dan een maand voor de dag van aankomst zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor de dag van aankomst is 15% van de totale verblijfskosten verschuldigd.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor de dag van aankomst is 35% van de totale verblijfskosten verschuldigd
 • Bij annulering meer dan 3 dagen voor de dag van aankomst is 60% van de totale verblijfskosten verschuldigd
 • Bij annulering meer dan 24 uur voor de dag van aankomst is 85% van de totale verblijfskosten verschuldigd
 • Bij annulering 24 uur of minder voor de dag van aankomst is 100% van de totale verblijfskosten verschuldigd
 • Ingeval van no-show zal de hoofdgast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
 • De totale verblijfskosten zijn het totale bedrag aan logies met ontbijt inclusief btw en toeristenbelasting dat verschuldigd is voor de gereserveerde periode.
 • Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) teruggave van het reeds per voorschot betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan de B&B te worden doorgegeven.
 • B&B Pullevaart heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

Schade

 • De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
 • Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

 • De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/of geuroverlast in de nabijheid van de B&B.
 • De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 • Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

Privacy

 • De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Slotbepaling

 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.